Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με υπερβολικά υψηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης, επακόλουθη θνησιμότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας και επακόλουθα καρδιαγγειακά συμβάματα : Μια διαμήκης μελέτη

Πηγή:https://www.medicalnewstoday.com/articles/315900.php#levels-and-age

Τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης (high-density lipoprotein, HDL) (ορίζονται συνήθως ως >90 ή >80 mg/dl) έχει παρατηρηθεί ότι αποτελούν παράγοντα κινδύνου για θνησιμότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας και καρδιαγγειακή νόσο. Ωστόσο, επειδή τόσο ο ιατρός όσο και ο ασθενής μπορεί να υποεκτιμήσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου που σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης λόγω της έμφασης στα «υψηλά επίπεδα καλής χοληστερόλης», ο ιατρός μπορεί να συστήσει παθητική θεραπεία όπως άσκηση ή διατροφή και ο ασθενής μπορεί να προτιμήσει έναν λιγότερο υγιεινό τρόπο ζωής, παρόλο που μπορεί να έχει και άλλους παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου εκτός από το επίπεδο της HDL χοληστερόλης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, όλες οι παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να συνεκτιμώνται για την αξιολόγηση της πραγματικής συσχέτισης μεταξύ του υπερβολικά υψηλού επιπέδου HDL χοληστερόλης και της καρδιαγγειακής νόσου.

HIGHLIGHTS

• Τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης (ορίζονται συνήθως ως >90 ή
>80 mg/dl) έχει παρατηρηθεί ότι αποτελούν παράγοντα κινδύνου για θνησιμότητα
οποιασδήποτε αιτιολογίας και καρδιαγγειακή νόσο.
• Στις παλαιότερες μελέτες δεν λαμβάνονταν υπόψη οι μεταβολές της HDL
χοληστερόλης και άλλων παραγόντων κινδύνου που παρατηρούνταν με την πάροδο του
χρόνου.
• Η υπερβολικά υψηλή HDL χοληστερόλη συνοδευόταν από χαμηλότερους κινδύνους
για τις εκβάσεις συγκριτικά με τη χαμηλή HDL χοληστερόλη, αλλά υψηλότερους
κινδύνους συγκριτικά με την πολύ υψηλή HDL χοληστερόλη

 

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να επαναξιολογηθεί αυτή η συσχέτιση με διαμήκη δεδομένα, για να ληφθούν υπόψη οι διακυμάνσεις της HDL χοληστερόλης και οι αλλαγές στη θεραπείας και στον τρόπο ζωής.

Οι Kobayashi και συνεργάτες, διεξήγαγαν μια αναδρομική διαμήκη μελέτη από το 2005 έως το 2016, σε ένα μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Τόκυο (Ιαπωνία). Οι ερευνητές συμπεριέλαβαν όλους τους ενήλικες που συμμετείχαν σε προσυμπτωματικό έλεγχο (checkup). Οι πρωτογενείς εκβάσεις ήταν η θνησιμότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας και τα καρδιαγγειακά συμβάματα, τα οποία ορίστηκαν ως σύνθετα συμβάματα οξέος στεφανιαίου συνδρόμου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Σε κάθε επίσκεψη πραγματοποιούνταν επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της HDL χοληστερόλης και γινόταν κατηγοριοποίηση στις εξής πέντε ομάδες: χαμηλή (<40 mg/dl [1,03 mmol/L]), φυσιολογική (40–59 mg/dl [1,03– 1,53 mmol/L]), υψηλή (60–79 mg/dl [1,53–2,04 mmol/L]), πολύ υψηλή (80–89 mg/dl [2,04– 2,30 mmol/L]) και υπερβολικά υψηλή (≥90 mg/dl [2,30 mmol/L]). Στις διαμήκεις αναλύσεις εφαρμόστηκε το χρονικά μεταβαλλόμενο μοντέλο Cox.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 83.100 άτομα, η μέση ηλικία ήταν τα 45,5 έτη (τυπική απόκλιση: 12,4), 41.013 (49,4%) ήταν άνδρες και 4.475 συμμετέχοντες ανήκαν στην ομάδα του υπερβολικά υψηλού επιπέδου HDL χοληστερόλης (>90 mg/dl). Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης διάμεσης διάρκειας 1.746 (διατεταρτημοριακό εύρος: 740-3112,5) ημερών, 382 (0,5%) συμμετέχοντες κατέληξαν και 2.023 (2,4%) παρουσίασαν καρδιαγγειακά συμβάματα. Παρόλο που η ομάδα του υπερβολικά αυξημένου επιπέδου HDL χοληστερόλης είχε σημαντικά χαμηλότερους λόγους κινδύνου (hazard ratio, HR) για θνησιμότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας (HR: 0,49, διάστημα αξιοπιστίας [confidence interval, CI] κατά 95%: 0,26-0,90) και καρδιαγγειακά συμβάματα (HR: 0,71, 95% CI: 0,54– 0,94) συγκριτικά με την ομάδα του χαμηλού επιπέδου (<40 mg/dl), οι HR ήταν υψηλότεροι συγκριτικά με την ομάδα του πολύ υψηλού επιπέδου HDL χοληστερόλης.

Με βάση μια διαμήκη ανάλυση και λαμβάνοντας υπόψη αλλαγές στο κοινωνικό ιστορικό, στις συννοσηρότητες και στην κατάσταση θεραπείας, η μελέτη αποκάλυψε ότι το υπερβολικά υψηλό επίπεδο HDL χοληστερόλης σχετίζεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας οποιασδήποτε αιτιολογίας και καρδιαγγειακών συμβαμάτων, • Τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης (ορίζονται συνήθως ως >90 ή >80 mg/dl) έχει παρατηρηθεί ότι αποτελούν παράγοντα κινδύνου για θνησιμότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας και καρδιαγγειακή νόσο. • Στις παλαιότερες μελέτες δεν λαμβάνονταν υπόψη οι μεταβολές της HDL χοληστερόλης και άλλων παραγόντων κινδύνου που παρατηρούνταν με την πάροδο του χρόνου. • Η υπερβολικά υψηλή HDL χοληστερόλη συνοδευόταν από χαμηλότερους κινδύνους για τις εκβάσεις συγκριτικά με τη χαμηλή HDL χοληστερόλη, αλλά υψηλότερους κινδύνους συγκριτικά με την πολύ υψηλή HDL χοληστερόλη. συγκριτικά με το χαμηλό επίπεδο HDL χοληστερόλης, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο εκβάσεων, συγκριτικά με το πολύ υψηλό επίπεδο HDL χοληστερόλης. Παρατηρήθηκε δοσοεξαρτώμενη μείωση των HR για όλες τις εκβάσεις στην ομάδα της HDL χοληστερόλης, με μοναδική εξαίρεση την ομάδα του υπερβολικά υψηλού επιπέδου HDL χοληστερόλης. Παρόλο που οι γυναίκες είχαν υψηλότερα επίπεδα HDL χοληστερόλης από τους άντρες, η συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου της HDL χοληστερόλης και των εκβάσεων ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο φύλων.

Η παρούσα μελέτη είχε τρία δυνατά σημεία: σχεδιασμό διαμήκους μελέτης, μεγάλο μέγεθος δείγματος και επαρκείς συμμεταβλητές.

Οι συγγραφείς κατέληξαν ότι, με βάση μια διαμήκη ανάλυση και λαμβάνοντας υπόψη αλλαγές στο κοινωνικό ιστορικό, στις συννοσηρότητες και στην κατάσταση θεραπείας, στην παρούσα μελέτη φάνηκε ότι ένα υπερβολικά υψηλό επίπεδο HDL χοληστερόλης (>90 mg/dl) σχετίζεται με σημαντικά χαμηλότερους κινδύνους θνησιμότητας οποιασδήποτε αιτιολογίας και καρδιαγγειακών συμβαμάτων, συγκριτικά με ένα χαμηλό επίπεδο HDL χοληστερόλης (<40 mg/dl), αλλά με υψηλότερο κίνδυνο εκβάσεων συγκριτικά με ένα υψηλό επίπεδο HDL χοληστερόλης (80–89 mg/dl).

Βιβλιογραφία

Kobayashi D, Noto H, Shimbo T, Ino T, Osugi Y, Takahashi O, Asai K. Repeated measures of extremely high levels of high-density lipoprotein cholesterol and subsequent all-cause mortality and cardiovascular events: A longitudinal study. Atherosclerosis. 2019 Sep;288:17-25. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.06.918.

PP-GEP-GRC-0599-NOV19

ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ
όλες οι υπηρεσίες επιγραμματικά
Προληπτική Ιατρική
Check - Up
Εμβολιασμοί παιδιών - ενηλίκων
Προαγωνιστικός Ιατρικός Έλεγχος
Πιστοποιητικά Υγείας
Επείγοντα Περιστατικά
Λοιμώξεις
Συρραφή θλαστικών τραυμάτων
Διάνοιξη Αποστημάτων
Εγκαύματα
Κατ’οίκον φροντίδα
24 ώρες / 24ωρο
7 ημέρες / εβδομάδα
Χρόνιες Παθήσεις
ΑΥ, ΣΔ, ΧΑΠ
Υπερλιπιδαιμίες
Οστεοπόρωση
Αρθρίτιδες